กรมสรรพสามิตรีดภาษีความหวานเพิ่ม 4,000 ล้านบาท

ผลการสำรวจภาคประชาชนผู้เชี่ยวชาญและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลพบว่ามาตรการการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีตามปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม โดยเสนอปรับอัตราภาษีเป็นขั้นบันไดในทุก ๆ 2 ปี สูงสุดถึง 5 บาทต่อลิตรในปี 2566 และในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะมีการปรับขึ้นอีกครั้ง

ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเกิดการปรับตัว ส่งผลให้มีการปรับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการจัดจัดเก็บภาษีปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาท และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่บริโภคน้ำตาลในปริมาณที่สูงเกินกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 2 ถึง 3 เท่า ต่อการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ